به شهرداری رفسنجان چه نمره ای می دهید؟

عمرانی و شهرسازی*

خدمات شهری و تنظیف*

فضاسازی و سیمای شهری*

فرهنگی و هنری*

ارتباطات و رسانه*

نظرات و پیشنهادات (اختیاری):